Zabezpečíme Vám kompletný servis

Právne poradenstvo, geodetické služby, úvery na bývanie a ešte omnoho viac

• osobné, telefonické poradenstvo alebo poradenstvo pomocou elektronickej pošty

• pomoc pri odstránení nedostatkov nehnuteľností

• daňové poradenstvo

• vypracovanie predkúpnych a kúpnych zmlúv

• vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve

• vypracovanie návrhu kúpnej zmluvy

• vypracovanie nájomnej zmluvy

• vypracovanie rezervačnej zmluvy

• vypracovanie preberacieho protokolu

• právne poradenstvo súvisiace s daňovými zákonmi

• zameranie nehnuteľností

• vypracovanie geometrického plánu

• overenie geometrického plánu na katastri nehnuteľností

Chcete si kúpiť nehnuteľnosť a chýbajú Vám finančné prostriedky ­? Máme pre Vás pripravenú ponuku hypotekárnych, investičných a spotrebných úverov, ktoré môžete použiť nielen na kúpu nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vysporiadania BSM), ale aj na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb, údržbu tuzemských nehnuteľností ako aj na ich rekonštrukciu.

 

Čo sú hypotekárne a investičné úvery? Sú to úvery poskytnuté bankou za výhodných podmienok, ktoré môžete použiť na dofinancovanie Vášho nového bývania so zábezpekou.

 

Čo je zábezpeka ? Je to nehnuteľnosť (aj kupovaná), ktorou môžete banke ručiť za výšku poskytnutého úveru bez ručiteľa.

 

Čo je ručiteľ ? Je to osoba, ktorú budete potrebovať, ako inú formu zabezpečenia v prípade, ak Váš príjem nebude postačujúci na poskytnutie úveru.

 

Naša realitná kancelária spolupracuje s profesionálmi na slovenskom poistnom a finančnom trhu.

Toto je zoznam našich partnerov:

 

Sektor poskytovania úverov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

OTP Banka, a.s.

VÚB banka, a.s.

Consumer Finance Holding, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Československá obchodná banka ,a.s.

Tatra banka, a.s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Sberbank Slovensko, a.s.

Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Universal maklérsky dom, a.s., Riaditeľstvo Spišská Nová Ves, 

Gorkého 27, 052 01 Spišská Nová Ves

Finančný sprostredkovateľ: Mgr.Angelika Múdra

Kontakt: 0911 230 175

Sektor poskytovania úverov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

OTP Banka, a.s.

VÚB banka, a.s.

Consumer Finance Holding, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Československá obchodná banka ,a.s.

Tatra banka, a.s.

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

Sberbank Slovensko, a.s.

Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Účel:

určené na obnovu, modernizáciu alebo rekonštrukciu bytového domu

Určenie výšky úveru:

na základe predložených podkladov klienta

Spôsob čerpania:

jednorazovo alebo postupným čerpaním

Splatnosť:

maximálne 20 rokov

Spôsob splácania:

pravidelnou mesačnou splátkou

Zabezpečenie:

vinkulácia poistenia bytového domu

vinkulácia peňažných prostriedkov na účte klienta

Úvod
Cieľom tohto prehľadu je podať stručnú a prehľadnú informáciu o opatreniach v oblasti obozretného
poskytovania úverov na bývanie.
Právny rámec pre tieto opatrenia predstavuje zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a opatrenie NBS
č. 10/2016 z 13. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať
úver na bývanie.
Tieto opatrenia sa týkajú všetkých poskytovateľov úverov na bývanie, a to tak bánk, ako aj finančných
spoločností, ktoré nie sú bankami.
Prehľad je zjednodušený a nenahrádza plný text uvedených legislatívnych predpisov.
Všeobecné princípy
 Hlavným cieľom opatrení je zmierniť riziká tak pre spotrebiteľov, ako aj pre veriteľov a obmedziť
tvorbu nerovnováh na finančnom trhu a trhu nehnuteľností. Tým sa zabezpečí, aby bol rast týchto
úverov zdravý a udržateľný.
 Tieto opatrenia vo veľkej miere vychádzajú z odporúčaní, ktoré NBS vydala už v roku 2014.
Navyše, dodatočné požiadavky vychádzajú z aktuálnej trhovej praxe a implementujú sa len postupne
počas dlhšieho obdobia. V dôsledku prijatých opatrení sa preto neočakáva žiaden výrazný dopad na trh
úverov na bývanie.
 Jednotlivé limity a podmienky sa overujú len v čase, keď je poskytnutý nový úver alebo keď dochádza k
výraznému navýšeniu existujúceho úveru.
 Povinnosť uplatňovať jednotlivé opatrenia sa nevzťahuje na úvery, ktorými sa refinancujú iné úvery na
bývanie, pokiaľ nedochádza k navýšeniu istiny o viac ako 2000 € alebo 5 % (podľa toho, ktorá
z týchto hodnôt je menšia).
 Uvedené opatrenia predstavujú len minimálne požiadavky, ktoré je potrebné uplatňovať pri
poskytovaní úverov na bývanie.
 Uvedené opatrenia sa vzťahujú na úvery na bývanie. Rozšírenie niektorých dodatočných požiadaviek na
spotrebiteľské úvery je plánované v priebehu roka 2017. Dovtedy sa na spotrebiteľské úvery vzťahuje
Odporúčanie NBS č. 1/2014.
Limity na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (loan-to-value, LTV)
Ukazovateľ LTV =
výška zadlženia
hodnota zabezpečenia
Kategória úverov podľa LTV Maximálny podiel objemu nových úverov v danej kategórii
(za kalendárny štvrťrok)
Úvery s LTV nad 100 % Tieto úvery nemôžu byť poskytnuté vôbec
Úvery s LTV medzi 90 % a 100 % 10 %
Úvery s LTV medzi 80 % a 100 % Od 1. januára 2017 do 30. júna 2017: 50 %
Od 1. júla 2017: 40 %

Výška zadlženia = poskytovaný úver + všetky ostatné úvery zabezpečené tou istou nehnuteľnosťou. Pokiaľ je
úver dodatočne zabezpečený aj finančným vkladom, možno za istých podmienok znížiť výšku zadlženia
o hodnotu tohto vkladu.
Hodnota zabezpečenia = hodnota založenej nehnuteľnosti. Ide o nižšiu z hodnoty stanovenej znalcom alebo
kúpnej ceny. Hodnotu založenej nehnuteľnosti veriteľ prehodnotí aj prostredníctvom interného ocenenia.
Cieľ limitov na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
Hlavným dôvodom zavedenia limitu na úvery s vysokým LTV je snaha o zdravý a udržateľný vývoj na
trhu úverov na bývanie a zníženie rizika vzniku cenových nerovnováh na trhu nehnuteľností. Vysoké
hodnoty LTV môžu spôsobiť problémy pri prípadnom poklese cien nehnuteľností tak pre spotrebiteľa, ako aj
pre veriteľa. Ak spotrebiteľ zlyhá v splácaní úveru, jeho nehnuteľnosť nemusí postačovať na vyplatenie úveru a
je vystavený exekučnému konaniu. Na druhej strane, aj veriteľovi vzniká zvýšená strata.
Pri úveroch na bývanie vo výške 100 % hodnoty nehnuteľnosti sa spotrebiteľ na kúpe nehnuteľnosti nepodieľa
vlastnými zdrojmi. Tým sa znižuje jeho motivácia k zodpovednému rozhodnutiu o kúpe nehnuteľnosti. Trh
nehnuteľností sa následne dostáva do nerovnováhy a riziko negatívneho dopadu na spotrebiteľov aj veriteľov
sa zvyšuje.
Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver
Ukazovateľ schopnosti splácať =
splátky všetkých finančných záväzkov (po zohľadnení nárastu sadzieb)
čisté príjmy znížené o životné minimum
Obdobie Limit na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa
splácať úver
Od 1. marca 2017 do 30. júna 2017 95 %
Od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 90 %
Od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 85 %
Od 1. júla 2018 80 %
Splátky všetkých finančných záväzkov = splátky nového úveru + splátky existujúcich úverov + ostatné
finančné záväzky spotrebiteľa v danom mesiaci. Zohľadňuje sa aj prípadný nárast úrokových sadzieb.
Poznámka: Metodika zohľadnenia nárastu úrokových sadzieb na výšku splátok
 Pri nových aj existujúcich úveroch so zostatkovou splatnosťou nad 8 rokov treba zohľadniť, že úrokové
sadzby môžu v budúcnosti vzrásť. Okrem aktuálnej splátky úveru treba preto vypočítať aj splátku pri
úrokovej sadzbe vyššej o 2 percentuálne body (najviac však do výšky 6 %) pri splatnosti úveru 30 rokov.
Pokiaľ je takto vypočítaná splátka vyššia ako pôvodná, treba ju vo výpočte ukazovateľa použiť. Pri tomto
výpočte je zároveň potrebné primerane zohľadniť možné zníženie príjmu spotrebiteľa v prípade dosiahnutia
dôchodkového veku.
 Pri fixácii úrokovej sadzby nad 10 rokov stačí vykonať test pri predpoklade nárastu úrokovej sadzby o 1 p. b.
 Pri hypotékach pre mladých so zvýhodnenou sadzbou by sa mal vplyv nárastu sadzieb otestovať pri
nezvýhodnenej sadzbe.
 Pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou počas celej lehoty splatnosti tento test nie je potrebné vykonávať.
Čisté príjmy znížené o životné minimum = čisté mesačné príjmy spotrebiteľa (t. j. po zdanení a odvodoch)
znížené o životné minimum na spotrebiteľa, manžela/manželku a deti, určené v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime. Príjem spotrebiteľa musí byť dokladovaný a overený veriteľom z nezávislých interných
alebo externých zdrojov.

 

Cieľ limitu na ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver
Cieľom limitu je zabezpečiť, aby spotrebiteľovi zostala istá časť príjmu ako rezerva pre nepredvídané
udalosti. Snahou je zamedziť situácii, aby spotrebiteľovi zostalo na základné životné potreby len životné
minimum. Čistý príjem spotrebiteľa sa preto najprv zníži o jeho životné minimum a životné minimá manželky
a detí. Zo zvyšku príjmu spotrebiteľa je možné 95 % použiť na splácanie finančných záväzkov (vrátane
zohľadnenia prípadného nárastu úrokových sadzieb), čiže mu zostane rezerva 5 %. Táto rezerva sa bude od
1. marca 2017 postupne zvyšovať a od 1. júla 2018 bude na úrovni 20 %.
Príklad
Manželia s dvoma deťmi s celkovým čistým príjmom vo výške 1 200 € žiadajú o úver na bývanie pri úrokovej
sadzbe 1,8 % a splatnosti 30 rokov.
Spoločný čistý príjem 1 200,00 €
Životné minimum pre túto domácnosť – 517,12 € (platné v období do 30. júna 2017)
Rozdiel medzi čistým príjmom a životným minimom 682,88 €
Požadovaná rezerva (vo výške 20 % tohto rozdielu) – 136,58 € (platné od 1. júla 2018)
Na splátku úveru zostáva 546,30 €
Veriteľ teda môže poskytnúť úver, ktorého splátka neprekročí sumu 546,30 €, a to ani v prípade zvýšenia
úrokovej sadzby o 2 percentuálne body (t.j. na 3,8 %). Maximálna výška úveru, ktorý môže byť v tomto prípade
poskytnutý, je 117 243 € pri skutočnej splátke 421,72 €.
Limity na maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné splácanie
Typ úverov Limit Dodatočná podmienka
(za kalendárny štvrťrok)
Úvery na bývanie zabezpečené
nehnuteľnosťou 30 rokov Nad 30 rokov: 10 %
Úvery na bývanie poskytnuté stavebnými
sporiteľňami, ktoré nie sú zabezpečené
nehnuteľnosťou
30 rokov Od 20 do 30 rokov: 20 %
Od 25 do 30 rokov: 10 %
Ostatné úvery 8 rokov
Pri úveroch na bývanie nemôže byť v čase poskytnutia dohodnutý (čiastočný) odklad splátok úroku
alebo istiny, postupne sa zvyšujúce splátky, dočasné zníženie úroku alebo menej častá ako mesačná
frekvencia splácania.
Táto podmienka sa netýka odkladu splácania dočasného zníženia splátok, ak sa spotrebiteľ počas splácania
úveru dostane do neočakávaných finančných ťažkostí. Požiadavka nemusí byť splnená ani v niektorých
zákonom stanovených prípadoch (zníženie úrokovej sadzby pri hypotékach pre mladých, zníženie splátok pri
narodení dieťaťa), ďalej pri štandardnej zmene splátky pri refixácii úrokovej sadzby a v prípadoch, ktoré sa
netýkajú príliš dlhého obdobia.
Cieľ limitov na maximálnu lehotu splatnosti a požiadavky na pravidelné splácanie
Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby splatnosť úverov bola v súlade s ich charakterom a tiež, aby tieto
úvery boli pravidelne splácané. Tým sa okrem iného zmierni riziko rastúcej zadlženosti domácností.
Požiadavky na obozretný prístup pri poskytovaní úverov prostredníctvom sprostredkovateľov
Veriteľ je povinný osobitne monitorovať úvery poskytnuté prostredníctvom finančných
sprostredkovateľov a porovnať ich kreditné riziko s ostatnými úvermi. Pri identifikovaní výrazne
vyššieho rizika nesplácania týchto úverov je povinný bezodkladne prijať potrebné opatrenia na zníženie tohto rizika.

Do zákona o úveroch na bývanie sa dostala tesne pred finálnym hlasovaním zásadná zmena. Je ňou maximálna suma poplatku za predčasné splatenie úveru vo výške jedného percenta zo splácanej sumy. Cieľom bolo vyjsť v ústrety spotrebiteľom, banky však protestujú, že účinok bude presne opačný. 

 

Ohraničenie poplatku za predčasné splatenie vo výške jedného percenta sa dostalo do zákona formou pozmeňujúceho návrhu poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého. Jeho predloženie však bolo v súlade s predchádzajúcou dohodou s predkladateľom zákona Ministerstvom financií SR. Bol to jediný poslanecký pozmeňovací návrh k návrhu zákona. Hlasovalo zaň až 126 poslancov zo 134 prítomných.

„Sú ľudia, ktorí majú refixáciu tri roky, päť rokov alebo dlhšiu. Tí dnes nemôžu využívať možnosť predčasného splatenia bez poplatku. Respektíve len so zmluvnou pokutou, ktorú dnes zákon nejak nerieši,“ uviedol M. Beblavý „Preto ministerstvo financií navrhlo, a ja teraz predkladám návrh, ktorý upresňuje to, aby banky mohli pýtať len poplatky, ktoré zohľadňujú ich skutočné náklady,“ vysvetlil svoje pohnútky. Stropom na takéto oprávnené náklady bánk na predčasné splatenie úveru tak bude už zmienené jedno percento,

„Nebude sa tak môcť stať, že pri ľuďoch s dlhším obdobím refixácie ich banka stiahne z kože,“ skonštatoval. Dnes je pokuta alebo poplatok za predčasné splatenie vo výške štyroch, alebo piatich percent v rôznych bankách. Splatenie úveru mimo refixácie sa teda využíva len veľmi málo.

Proti tejto zmene však protestujú zástupcovia bánk. Ich skutočné náklady a teda aj ich strata v prípade predčasného splatenia je podľa nich viac ako jedno percento.

„Tento krok obmedzí poskytovanie obľúbených dlhších fixácií úrokových sadzieb. V čase rastúcich úrokových sadzieb si klienti nebudú môcť zafixovať nižšie sadzby na dlhšie obdobie,“ protestuje Slovenská banková asociácia ústami jej hovorkyne Zuzany Murcko. Asociácia zmenu vníma ako krok smerom v neprospech spotrebiteľa. Analytik Fincentra Peter Világi sa obáva, že náklady, ktoré budú mať banky pri predčasnom splatenú budú premietať do vyšších bežných úrokov na hypotékach. Budú si tak kryť riziko, že klient predčasne splatí časť pôžičky, a oni nebudú mať peniaze, ktoré si pre neho požičali, ako použiť.

„Takémuto zásahu mala predchádzať odborná diskusia, ktorá bohužiaľ neprebehla,“ pripomína Z. Murcko z bankovej asociácie.

Zmena vstúpi do platnosti 21. marca 2016 spolu s ostatnými novinkami, ktoré zákon zavedie. Medzi tie najvýznamnejšie patrí:

  • Právo na mimoriadnu splátku úveru vo výške do 20 percent jeho hodnoty vždy v čase do jedného mesiaca pred výročím.
  • Vyšší informačný štandard spotrebiteľa – ten by mal byť už pri uzatváraní alebo predlžovaní zmluvy informovaný o sume zaplatených úrokov a zostatku nesplatenej istiny po skončení fixácie.
  • Možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia.
  • Európsky štandardizovaný informačný formulár (ESIS) – zhrnutie všetkých podstatných informácií o úvere a spôsobe jeho poskytnutia
  • Povinnosť veriteľov poskytovať údaje o úveroch aspoň do jedného elektronického registra údajov.
  • Povinnosť pre finančných agentov informovať o výške ich provízie od finančných inštitúcii za predaj služby.
  • Povinnosť pre finančných agentov informovať v rozdieloch provízii medzi jednotlivými finančnými inštitúciami.

Allianz – Slovenská poisťovňa a.s.

Aegon životná poisťovňa a.s.

Amslico Aig Life poisťovňa a.s.

AXA pojišťovna a.s.

AXA životní pojišťovna a.s.

Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Groupama životná poisťovňa,a.s.

ČSOB poisťovňa a.s.

ING Životná poisťovňa a.s.

Komunálna poisťovňa a.s.

Kooperatáva poisťovňa,a.s.Viena Insurance Group

Deutscher Ring Sachversicherungs-AG pobočka z iného členského štátu

Poisťovňa Poštovej banky,a.s.

Chartis Europe S.A.

QBE Insurance/Europe/ Limited,pobočka poisťovne z iného čl.štátu

Union poisťovňa a.s.

Uniqa poisťovňa a.s.

Wustenrot poisťovňa a.s.

Zavarovalnica Triglav,d.d.pobočka zahraničnej poisťovne

HDI Versicherung AG pobočka z iného členského štátu

Sektor príjmania vkladov

Wustenrot stavebná sporiteľňa,a.s.

 

Sektor kapitálového trhu

IaD Investments,a.s.

Od 1.1.2013 vstúpila do účinnosti novela, ktorá významným spôsobom zmenila a doplnila zákon o energetickej hospodárnosti budov (zákon č. 555/2005 Z.z.). Čo je nové, aké povinnosti pribudli vlastníkom nehnuteľností a aké realitným kanceláriám ?

Predstavme si najskôr hlavnú myšlienku zákona. Podstata normy spočíva v ustanovení postupov a opatrení, ktoré budú smerovať k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budov, t.j. k znižovaniu nákladov vynaložených na spaľovanie energii pri ich prevádzke a, samozrejme, tým aj k znižovaniu emisií. Ide o celoeurópsku snahu, do tohto programu sú zapojené všetky krajiny EÚ vrátane Slovenska.

Podobne ako je to pri práčkach alebo chladničkách sa aj budovy zatrieďujú do energetických tried podľa energetickej hospodárnosti a emisie oxidu uhličitého. Najlepšou triedou je „A“ a najhoršou, nevyhovujúcou je trieda „G“. Toto triedenie napokon môže pomôcť aj pri rozhodovaní záujemcov, či sa nehnuteľnosť vzhľadom na jej hospodárnosť oplatí kúpiť, resp. s akými investíciami je treba v budúcnosti počítať.

Podľa citovaného zákona je energetická certifikácia povinná:
pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

V iných prípadoch je energetická certifikácia dobrovoľná.

Pre lepšie pochopenie, koho sa energetická certifikácia týka, je potrebné si bližšie rozobrať niekoľko pojmov uvedených vyššie. Práve ich nepresný výklad môže spôsobovať protichodné závery.

Za „budovu“ sa považuje zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (ďalej len „samostatná časť“).

Za „novú budovu“ sa rozumie budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby. Takže by mohlo ísť o novostavby, resp. budovy staré najviac 7 rokov (od účinnosti zákona), kedy sa energetická náročnosť posudzovala už v rámci realizačného projektu a kolaudácie stavby.

Za „významnú obnovu existujúcej budovy“ sa považujú také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Otázkou ostáva ako treba posudzovať byt ? Je potrebné robiť energetickú certifikáciu ?

Aj keď na túto otázku nedáva zákon úplne jednoznačnú odpoveď, z jeho logiky a dikcie vyplýva, že pokiaľ má bytový dom bez energetického certifikátu spoločný systém vykurovania (čo je vo väčšine prípadov) nemá význam robiť a zrejme ani nie je možné urobiť samostatnú energetickú certifikáciu bytu. V takomto prípade nebude možné považovať byt za energeticky „samostatnú časť“ budovy, ktorá by mala mať samostatný energetický certifikát. Pri prevode netreba prekladať certifikát, ani v inzercii nie je potrebné sa zmieňovať o energetickej triede.

Opačný názor treba zrejme zaujať, ak celý bytový dom energetickú certifikáciu už má. Bude to v prípadoch, kedy vlastníci takúto certifikácia dobrovoľne zabezpečili alebo ide o novostavbu alebo bola urobená významná obnova budovy (napr. zatepľovanie alebo väčšia rekonštrukcia). V takomto prípade je potrebné pri prevode zabezpečiť kópiu energetického certifikátu (od správcu) a predložiť ju kupujúcemu (a po 1.1.2016 aj nájomcovi) a túto skutočnosť uviesť aj v inzercii.

Skôr akademickou otázkou ostáva, čo nie je možné považovať za samostatnú časť budovy taký byt, ktorý má vlastný systém tvorby tepla (vykurovania a ohrevu vody) čo je napríklad typické v starších bytových domoch ? V takomto prípade by sa dal byt považovať za samostatnú časť budovy, keďže má vlastný (od budovy oddelený) vykurovací systém. A teda mohlo by sa naň vzťahovať povinnosť zabezpečiť energetickú certifikáciu pri predaji alebo prenájme vrátane ostatných súvisiacich povinností.

Pokiaľ ide o rodinné domy, tam je situácie jasná. V prípade predaja alebo prenájmu je vlastník povinný predložiť novému nadobúdateľovi energetický certifikát.

Kedy sa teda vyžaduje pri realitnom obchode predloženie energetického certifikátu ?
pri predaji alebo prenájme domu (rodinného domu a pod.)
pri predaji bytu (pri prenájme zatiaľ nie), ak má bytový dom povinnosť mať energetický certifikát (bytový má povinnosť mať energetický certifikát, ak ide o novostavbu (max. 7 rokov starú) alebo bola realizovaná významná obnova,
pri predaji bytu (pri prenájme zatiaľ nie), ak si vlastníci bytového domu nechali vypracovať energetický certifikát dobrovoľne.

Aké sú povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, u ktorej sa vyžaduje energetická certifikácia ?

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát:

a) ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,

b) do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,

c) ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Ak k nehnuteľnosti už bol vypracovaný energetický certifikát alebo ide o nehnuteľnosť, kde je potrebné energetický certifikát vypracovať odporúčam, certifikát nechať vypracovať a zapracovať aj do realitnej inzercie (aj keď zrejme ešte málo realitných portálov s touto povinnosťou počíta a bude to treba uviesť v tele / texte inzerátu.

Je energetická certifikácia povinná aj pri darovaní alebo zámene nehnuteľnosti ?

Nie je. Zákon hovorí len o predaji alebo prenájme. Takže pri darovaní alebo zámene nehnuteľnosti túto povinnosť vlastník nemá (zrejme ide o dieru v zákone, keďže aj pri zámene alebo aj darovaní by malo logiku požadovať energetickú certifikáciu).

Koľko stojí energetická certifikácia ?

Cena závisí od typu nehnuteľnosti a pohybuje sa od 200 € pre rodinné domy a od 400 € pre bytové domy.

Aké sú sankcie ?

Za porušenie povinností hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 2.000 EUR a právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom pokuta do výšky 3.000 EUR.

D. OSTATNÉ PRÍJMY

Ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov, sú najmä
a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,
d) príjmy z prevodu opcií,
e) príjmy z prevodu cenných papierov,
f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,
g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,
h) dôchodky a podobné opakujúce sa požitky,
i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
j) ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. b)],
k) príjmy z derivátových operácií.

Vymeriavací základ je čiastkový základ dane z § 8.
Sadzba poistného je 14%.
Neplatí sa z príjmov zrážaných zrážkovou daňou.

Návrat hore